Marcell atya rövid életrajza

A győri Karmelita templom kriptájában a Nagyboldogasszony ünnepét követő napon, 2007. augusztus 16-án került sor Marcell atya földi maradványainak kánoni azonosítására a Szentek Ügyei Kongregációja erre vonatkozóan kiadott rendelkezése értelmében. A zártkörű szertartást követő napon, augusztus 17-én a Marcell atya hamvai a budapesti Karmelita templomban erre a célra előkészített sírhelyen, a Fájdalmas Szűzanya oltára előtt - ahol annak idején Isten Szolgája rendszeresen bemutatta a szentmise áldozatot - kerültek elhelyezésre. A zártkörű szertartáson a következő hivatalból jelen lévő személyek vettek részt: dr. Takács Nándor Jusztin nyugalmazott székesfehérvári megyéspüspök atya, Isten Szolgájának volt novíciusa; P. Kovács Csaba Albert, a Sarutlan Karmelita Rend magyarországi tartományfőnöke; Főtiszt. Süllei László pápai káplán, prímási irodaigazgató és P. Luigi Borriello, a Szentek Ügyeinek Kongregációját képviselő római teológia professzor.

Marcell atya, a világban Marton Boldizsár, a Zala megyei Kiskomáromban született (ma Zalakomár) a Kisboldogasszony ünnepét követő napon, 1887. szeptember 9-én. Gimnáziumi tanulmányait a keszthelyi premontreieknél kezdte, majd a nagyszombati főgimnáziumban folytatta, ahol Jézussal és a Szent Szűzzel bensőséges kapcsolatba kerülve ismerte fel életében először Isten szeretetét.

Miközben egyetemi tanulmányait végezte a budapesti egyetemi bölcsészkarán, kora divatos ideológiáinak zsákmányává válva elveszítette hitét, s utána 16 évig nem járult szentségekhez. Megszerezve a magyar-latin-görög szakos tanári diplomát Petrozsényben, majd Zalaegerszegen lett gimnáziumi tanár. Kiváló pedagógus volt, akiért rajongtak diákjai, s aki folyton fejlesztette tudását az olvasás és a különböző európai országokban tett utazásai révén. Az első világháború alatt önként jelentkezett, hogy egy kétgyermekes, de tőle fiatalabb tanárkollegáját helyettesítve a frontra induljon. Albániába küldték, ahol hadnagyként szolgálva és mindenkit, még az ellenséget is tisztelve azon igyekezett, hogy minél több katonája térhessen vissza vele együtt épségben családjához. A háborúból visszatérve egy hosszú megtérési folyamatban volt része, aminek következtében megbánta bűneit és – kármelita hivatását fölismerve – 38 évesen a Karmelita Rendbe kérte felvételét.

A képzési idő elteltével 1930-ban szentelték pappá. 13 évig volt Győrben a novíciusok magisztere. Saját példaadásával és igazi atyai szeretettel nevelve őket sok kármelita növendék hivatásához járult hozzá hatékonyan. A 40-es évek második felében országos hírű prédikátor és gyóntató lett. Számos egyházi és világi elöljáró tartozott lelki gyermekei közé, mint például a győri vértanú-püspök, Boldog Apor Vilmos vagy Mindszenty József hercegprímás, bíboros, aki boldoggá avatási eljárásának megkezdését később személyes közbelépésével is sürgette.

1950-től kezdődően, a szerzetesrendek feloszlatását követően az isteni Gondviselésre való teljes ráhagyatkozással, Isten szeretetének tanújaként élt. Élő hite, megingathatatlan reménye és a Szűzanya iránti határtalan bizalma révén sokakon tudott segíteni azok közül, akik a komunista diktatúra alatt hitükért üldözést szenvedtek. 1966-ban bekövetkezett halála után a győri Karmelita templom kriptájában temették el. 2007. augusztus 18. óta kezdődően sírja most már a budapesti Karmelita templomban látogatható.Marton Marcell atya életrajzi adatai:

1887. szeptember 9-én született Kiskomárban
1897: a keszthelyi premontrei gimnáziumba kerül
1901: a nagyszombati gimnázium tanulója lesz
1905: Budapestre nyer felvételt az egyetem magyar-latin-görög szakára
1910: Petrozsényba helyezik tanárnak
1914: Zalaegerszegen tanár
1916: egyik tanártársa helyett önként megy a frontra
1923-1924: megtérésének évei
1925. július 3: belép a győri Kármelbe
1930: pappá szentelik, majd novícius magiszter lesz
1943: Budapestre helyezik
1950: a szerzetesrendek feloszlatásakor el kell hagynia a kolostori életet
1966. május 29: Pünkösdvasárnap hajnalban hal meg Budapesten
1966. június 4-én temetik el a győri kármelita templom kriptájában.

 

Kategória: